Eddie Stern -Weekendowe warsztaty

 

Start:  31 stycznia, 2025 14:00

Zakończenie:  2 lutego, 2025 12:00

 

ul Trzebnika 12/1, 

 

300 EURO -całość , 250 EURO WEEKEND ( sobota - niedziela ), 100 EUROjeden dzień

Dołącz do wydarzenia!

31 stycznia-2 lutego 2025WARSZTAT BEDZIE TŁUMACZONY

ENGLISH VERSION BELOW !!!

EDDIE STERN przyjeżdża do Wrocławia, by dzielić się wiedzą i doświadczeniem oraz inspirować polskich joginów.

W dniach 31 stycznia-2 lutego 2025 r. Ashtanga Yoga Wrocław będzie gospodarzem pierwszego w historii Polski warsztatu jogi z uznanym na całym świcie nauczycielem jogi z Nowego Jorku – Eddiem Sternem.

Trzydniowe seminarium obejmie praktyki jogi, pranajamy i wykłady na temat wpływu jogi na człowieka, sposobów samopoznania,

jogi jako nauki oraz związku jogi z układem hormonalnym..

Eddie Stern

Cenionym na całym świecie nauczyciel jogi, autor książek i wielu publikacji naukowych, mieszkający w Nowym Jorku.

Eddie praktykuje jogę od 1987 roku,

Przez ostatnie 35 lat co roku podróżuje z Nowego Jorku do Indii aby studiować jogę, filozofię, rytuały i sanskryt ze swoimi Indyjskim nauczycielami , w tym 19 lat spędził studiując w Mysore.

Eddie jest Założycielem Broome Street Ganesha Temple na Manhattanie, autorem bestsellerowej książki ” One Simple Thing, A New Look at the Science of Yoga and How it can Change Your Life” oraz współtwórcą aplikacji Breathing App.

Ma multidyscyplinarne podejście do jogi, które obejmuje studiowanie tradycyjnych tekstów i łączenie zawartych w nich praktyk z nauką, badaniami i technologią.

Jest zaangażowany w oparte na dowodach badania naukowe nad uzdrawiającymi zdolnościami parktyki jogi.

Niedawno ukończył studia magisterskie w dziedzinie badań nad joga na Uniwersytecie Jogi Vivekananda.

Nowe oferty Eddiego obejmują „Healing through Breathing” Audible Original i The Breathing App for Diabetes, obie wydane w styczniu2024 roku.

Niezależnie od tego, czy jest to rozmowa, zajęcia czy wykład, Eddie sprawia, że nauka jogi i tradycji jogicznych jest dostępna dla wszystkich i łatwo zrozumiała dzięki celowo nieskomplikowanemu podejściu.

Program warsztatów weekendowych

PIĄTEK 31 stycznia 2025

  • 14:00-15:15 Praktyka: Holistyczna praktyka asztangi jogi; pranajama, zaadaptowane pozycje podstawowe, z niektórymi pozycjami średniozaawansowanymi ( grupa I )

  • 15:30-16:15 Praktyka: Pranajama Poziom 1
  • 16:30-17:45 Praktyka: Holistyczna praktyka asztangi jogi; pranajama, dostosowana pozycje podstawowa, z niektórymi pozycjami średniozaawansowanymi (grupa II)
  • 18:00-20:00 Wykład: Wprowadzenie do wpływu jogi na umysł, ciało i ducha

  SOBOTA 1 lutego0

  • 7:45-09:15 Praktyka: Yoga Asana Sangraha (grupa I)
  • 09:30-11:00 Praktyka: Yoga Asana Sangraha (grupa II)
  • 12:00-13:00 Wykład: The Means of Self-Knowing: Wprowadzenie do nauk jogicznych i zachodnich
  • 15:00-16:00 Wykład: Dlaczego warto robić Pranayamę?
  • 16:15-17:00 Praktyka: Pranayama Poziom 1+ trochę Poziomu 2

  NIEDZIELA 2 lutego

  • 8:00-8.45 Pranajama -Poziom 2
  • 9:00-10:30 Led Primary
  • 11:00-12:00 Wykład: Joga i układ neuroendokrynny.

  Pranajama Poziom 1:

  Jest to wprowadzająca praktyka pranajamy, podczas której nauczysz się, jak spowolnić oddech, aby wprowadzić głęboki spokój do układu nerwowego. Jest to przystępna, delikatna, ale bardzo skuteczna praktyka, odpowiednia dla wszystkich poziomów.

  W ciągu 40 minut wykonamy osiem różnych wzorców oddechowych, po których nastąpi krótka praktyka relaksacyjna.

  Pranayama poziom 2:

  Na tym poziomie 2 zaczynamy wprowadzać zatrzymania oddechu i bandhy. Zajęcia opierają się na elementach wprowadzonych na poziomie 1.

  Holistyczna Asztanga Joga:

  Aby joga była skuteczna holistycznie, musimy włączyć regularną praktykę pranajamy, a także przestrzegać wytycznych dotyczących zdrowego życia emocjonalnego i społecznego. Na tych zajęciach dodamy trzy proste praktyki pranajamy, skrócimy podstawowe serie, włączymy kilka bardzo ważnych, ale nietrudnych pozycji zginania pleców dla średniozaawansowanych i włączymy praktykę relaksacyjną, która równoważy ciało emocjonalne.

  Yoga Asana Sangraha:

  Autorska sekwencja Ediego- Sangraha oznacza „zbiór” lub „kompendium”. Zajęcia te są uziemiającą i uspokajającą sekwencją pozycji ułożonych w określonej kolejności, co ma pozytywny wpływ na korelację z układem nerwowym. Pozycje pochodzą z szerokiej tradycji Hatha Jogi, nie tylko z jednej linii przekazu. Eddie ułożył tę sekwencje w ciągu ostatnich kilku lat eksperymentowania i eksploracji praktyk i tekstów Hatha Jogi. Zajęci odzwierciedlają sposób, w jaki obecnie praktykuję asany, są wynikiem nieustannej podróży po początkowych 5 latach praktyki i nauczania Sivananda Jogi (1987-1992), a następnie 30 latch Ashtanga Jogi (od 1992 do chwili obecnej).

  Led Primary:

  Standardowa, tradycyjna praktyka podstawowej serii Ashtanga Yogi- Yoga Cikitsa,

  Wykłady:

  Cała seria wykładów w ten weekend będzie zorientowana na zrozumienie podstawowych mechanizmów, które sprawiają, że joga jest wysoce skuteczną praktyką naszej egzystencji ciało-umysł-duch. Omówimy z jogicznego i zachodniego punktu widzenia, w jaki sposób różne praktyki jogi wpływają na nasze ciało, umysł i ducha.

  INWESTYCJA :

  • Całość 300 Euro early birds 2 50 ( do 30.10.2024 )
  • Weekend– 250 Euro zl  (sobota niedziela), 
  • jeden dzień– 12o Euro 

  Potwierdzeniem jest wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 100 Euro po uprzednim zgłoszeniu mailowym.

  Kontakt :
  Ewa Wudzińska
  [email protected]
  tel 792-25-33-44

  ENGLISH

  Weekend Workshop: Classes and Lectures with Eddie Stern 31 January–2 February 2025

  On 31 January–2 February 2025 Ashtanga Yoga Wroclaw will host the first ever yoga workshop in Wroclaw with renowned yoga teacher Eddie Stern. The three-day seminar will include yoga and pranayama (breathing),practices, lectures on the effects of yoga on the human being as a whole, ways of self-knowledge, yoga as a science, and yoga’s relationship with the endocrine system.

  Eddie Stern

  Eddie is an esteemed yoga teacher, author, and researcher based in New York City. He is the founder of Broome Street Ganesha Templein Manhattan, author of the best-selling One Simple Thing, A New Look at the Science of Yoga and How it can Change Your Life, and is the co-creator of the Breathing App. He has amulti-disciplinary approach to yoga which includes studying traditional texts and combining the application of the practices contained within them to science, research, technology and collaboration.

  He is involved in evidence-based research in the healing capacities of Yoga, recently completing a masters in science for yoga research at the Vivekananda Yoga University.

  Eddie’s new offerings include ‘ Healing through Breathing’ an Audible Original and The Breathing App for Diabetes, both released in January 2024. Eddie has been practicing yoga since 1987 and has spent the past 35 years traveling yearly from New York to study yoga, philosophy, ritual, and Sanskrit with his teachers InIndia, including 19 years studying in Mysore. Whether in conversation, class or lecture, Eddie makes learning yoga and yogic traditions accessible to all and easily understandable with an approach that is intentionally uncomplicated.

  Experience of yoga practices is not essential to come to the workshop.

  All the classes and talks are open level and for practitioners of any type of yoga. Age 12 and up most welcome.

  Eddie on the Architecture of Peacehttps://youtu.be/jGRjhdcASew?si=2ArkwFeFFHaOWQwMWeekend

  Workshop Program

  FRIDAY, 31st January

  • 14:00–15:15 Practice:Holistic Ashtanga Yoga Practice; Pranayama, adapted Primary,with some Intermediate Postures(group I)
  • 15:30–16:15 Practice: Pranayama Level 1
  • 16:30–17:45 Practice:Holistic Ashtanga Yoga Practice;Pranayama, adapted Primary,with some Intermediate Postures(group II)
  • 18:00–20:00 Lecture: Introduction to Yoga’s Effects on Mind-Body-Spirit

  SATURDAY, 1st of February

  • 07:45–09:15 Practice: Yoga Asana Sangraha(group I)
  • 09:30–11:00 Practice: YogaAsana Sangraha(group II)
  • 12:00–13:00 Lecture: The Means of Self-Knowing: An Introduction to Yogic andWestern Sciences
  • 15:00–16:00 Lecture: Why do Pranayama?
  • 16:15–17:00 Practice: Pranayama Level 1 + a little of Level 2

  SUNDAY, 2nd of February

  • 8:00–8.45 Pranayama Level 2
  • 9:00–10:30 Led Primary
  • 11:00–12:00 Lecture: Yoga and the Neuroendocrine System

  Class and Lecture Descriptions

  Pranayama Level 1:

  This is an introductory pranayama practice where you will learn how to slow the breath down to bring a deep calm to the nervous system. It is anaccessible, gentle, but highly effective practice, suitable for all levels. We will do eight different breathing patterns over the course of 40 minutes, followed by a short relaxation practice.

  Pranayama Level 1 + 2:

  This is an introductory pranayama practice where you will learn how to slow the breath down to bring a deep calm to the nervous system. It is anaccessible, gentle, but highly effective practice, suitable for all levels. We will do eight different breathing patterns over the course of 40 minutes, followed by a short relaxation practice.

  Pranayama Level 2:I

  in this Level 2 we begin to introduce breath retentions and bandhas. The class builds from the elements introduced in Level 1

  Holistic Ashtanga Yoga

  For Yoga to be holistically effective, we must include aregular practice of pranayama as well as follow lifestyle guidelines for healthy emotionaland social living. In this class, we will add in three simple pranayama practices, shortenprimaryseries, include some very important but not difficult back bending positions ofintermediate, and include a relaxation practice that balances the emotional body.

  Yoga Asana Sangraha

  Sangraha means “a collection” or “compendium.” This class isa grounding and calming sequence of postures arranged in a specific order, which hasa positive effect on the signaling of the nervous system. The postures come from thelarger Hatha Yoga tradition, but not from any one lineage. I have put these sequences together over the past couple of years of experimentation and exploration of Hatha Yoga practices and texts. This class is reflective of how I currently practice asanas, an on going journey after my initial 5 years of practicing and teaching Sivananda Yoga(1987-1992), and then 30 years of Ashtanga Yoga (starting from 1992 till the present)

  Led Primary:

  The standard, traditional practice of the Yoga Cikitsa, or Primary Seriesof Ashtanga Yoga.

  Lectures:

  The entire series of lectures this weekend will be oriented towards understanding the underlying mechanisms that make yoga a highly effective practice ofour body-mind-spirit existence. We will discuss from Yogic and Western views how the different yoga practices effect the neuro endocrine system, which is largely responsible for how we respond, adapt, and perceive ourselves and reality.

  We will discuss how the practice of yoga can create enduring states of calm, quiet, and insight in the body andmind.

  INVESTMENT :

  • ALL 300 Euro Early Birds 250 ( TO 30.10.2024 )
  • Weekend– 250 Euro zl  (SATURDAY – SUNDAY), 
  • ONE DAY – 12o Euro 

  Registration: https://ashtangayoga.com.pl/

  Ewa Wudzińska
  [email protected]
  tel 792-25-33-44

  Scroll to Top