Marque Garaux -18-20.08.2023 – Tradycyjna ashtanga JOGA

 

Start:  18 sierpnia, 2023 7:00

Zakończenie:  20 sierpnia, 2023 12:00

 

pl .Świetego Maciej 11/7 

 

850, 990 zł

Dołącz do wydarzenia!

Marque Garaux uczeń Sharata Jois’a z Mysore w Indiach, przyjeżdża do Wrocławia, by dzielić się wiedzą i doświadczeniem oraz inspirować polskich joginów.

MARQUE GARAUX

Marque Garaux, weteran amerykańskiej piechoty morskiej, długoletni wspinacz i entuzjasta outdooru, odkrył Ashtanga jogę szukając różnych sposobów na złagodzenie bólu w dole pleców. Po zauważeniu niemal natychmiastowej ulgi w bólu i zmianie na poziomie fizycznym Marque powoli zaczął dostrzegać inne pozytywne zmiany, które również zachodziły w jego życiu. Ponieważ w okolicy nie było nauczycieli asztangi, nie miał innego wyjścia jak tylko rozpocząć praktykę własną. Razem z żoną wstawali wcześnie rano i codziennie przed pracą oddawali się praktyce jogi. W tym czasie aby pogłębić swoje zrozumienie tego pięknego systemu Marque ukończył 200-godzinne szkolenie dla nauczycieli oraz kilka intensywnych warsztatów i kursów Ashtangi z wybitnymi nauczycielami tej właśnie metody.

Jesienią 2014 roku Marque postanowił pójść w ślady nauczycieli, których najbardziej szanował i aplikował o studia w K. Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute (KPJAYI) w Mysore. Został przyjęty i pierwsze dwa miesiące 2015 roku spędził w Mysore w Indiach, ucząc się pod okiem R. Sharatha Joisa. Od tej pierwszej podróży Marque praktykował z Sharathem podczas wielu warsztatach w Stanach Zjednoczonych, a także kilkakrotnie wracał do Indii by uczyć się zarówno pod okiem Sharatha jak i Saraswathi.

W 12 grudnia 2017 roku podczas porannej praktyki, otrzymał szanowaną na całym świecie autoryzacje do nauczania pierwszej i drugiej serii w tradycjii ashtanga jogi.

Na co dzień jest właścicielem Great Lakes Ashtanga Yoga, która znajduje się na ośmiu akrach zalesionych w Genewie-Ohio, gdzie oferuje uczniom pełny program Mysore, prywatne lekcje i warsztaty.

PLAN WARSZTATÓW:

Piątek 18.08.2023

 • 7:00-9:00 Praktyka Mysore,
 • 17:00- 19:00 – Wykład z filozofii- Ashtanga joga w codzienności – życie pomiędzy wysiłkiem a łatwością.

Sobota 19.08.2023

 • 8:00-10:00 – Mysore- Tradycyjna Praktyka Ashtanga Jogi,
 • 11:30 -13:30 -Stanie na rękach – Stań z pewnością. Pytania i odpowiedzi.

Niedziela 20.08.2023

 • 8:00-10:30–Pierwsza Seria Prowadzona w tradycyjnym rozliczeniu w sanskrycie,
 • 10:30–12:30 – Zanurzenie w ashtandze – Korekty.

Wykład z filozofii- Ashtanga joga w codzienności – życie pomiędzy wysiłkiem a łatwością.

To warsztat o praktyce – Dharmie gdzie porozmawiamy na temat jogi, tekstów filozoficznych, nauki oraz tego jak wszystkie te tematy odnoszą się do naszego codziennego życia. Jak możemy wykorzystać tę wiedzę, aby uzyskać większą jasność naszej ścieżki i naszego celu.

Stanie na rękach

Marque spotka się z tobą tam gdzie jesteś. Stanie na rękach to trudna droga, nie myślcie, że ludzie których widzimy online unoszący się w górę i w dół nie mieli własnych zmagań.

Zanim znajdziesz równowagę, musisz zbudować wymaganą siłę, aby pewnie utrzymać swoje ciało. Na warsztacie nauczysz się kilku technik budowania tej mocy, a następnie nauczysz się jak znaleźć swoje centrum, aby utrzymać równowagę. Nie ma tajemnych formuł ani magicznych mikstur, które to umożliwią. Zamiast tego na warsztatach uzbroimy Cię w narzędzia, które Cię tego nauczą. Jeśli wytrwasz w tej podróży, to wyjdziesz z niej odmieniony i z nowym poczuciem pewności siebie.

Hands on Assists – Korekty

Na tym warsztacie poznasz trzy rodzaje asyst i omówisz „kiedy, dlaczego i jak” każdy typ można wdrożyć na zajęciach w stylu Mysore. Ponieważ struktura zajęć Mysore pozwala uczniowi na aktywny udział w asyście, ta relacja zostanie również omówiona, gdy podczas warsztatu zaczniecie pomagać sobie nawzajem. Nawet jeśli nie jesteś nauczycielem jogi, zyskasz nowe spojrzenie na intencję asysty i wyczucie pozycji, które będzie lepiej informować o twoich ruchach, nawet gdy nie ma dostępnego nauczyciela.

INWESTYCJA :

Całość – 990 zl (piątek- niedziela)

Weekend 850 zl ( sobota- niedziela )

Potwierdzeniem jest wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 50 % ceny warsztatu, po uprzednim zgłoszeniu mailowym.

Kontakt :
Ewa Wudzińska
[email protected]
tel 792-25-33-44

ENGLISH

ASHTANGA YOGA WORKSHOP Marque Garaux 18-20.08.2023

MARQUE GARAUX ;

Marque Garaux, a US Marine Veteran, long time rock climber and overall outdoor enthusiast, discovered Ashtanga Yoga while seeking different ways to alleviate his lower back pain. After noticing an almost immediate physical change, Marque then slowly began to see other positive changes happening in his life as well. With no Ashtanga teachers in the area, he found himself with no choice but to get up early and practice with his wife before work everyday. During this time Marque also attended a 200 hour teacher training and several Ashtanga workshops and intensives to deepen his understanding of this beautiful system. 

    In the fall of 2014 Marque decided to follow in the footsteps of the teachers that he most respected and applied for study at the K. Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute (KPJAYI). Marque was accepted and spent the first 2 months of 2015 in Mysore, India learning under the guidance of R. Sharath Jois. Since that first trip, Marque has practiced with Sharath during multiple US tours and has also returned to India several times and has practiced under both Sharath and Saraswathi. Marque received the blessing as an Authorized Level 2 teacher from Sharath on December 12th, 2017 during his morning practice.

    Marque is the owner of Great Lakes Ashtanga Yoga which is located on eight wooded acres in Geneva, Ohio. He offers a full Mysore program, private lessons and workshops.

Workshop Schedule:

Friday 18.08.2023

 • 7:00-9:00 Mysore Program,
 • 17:00 -19:00 – Living Between Ease and Effort– Lecture on philosophy.

Saturday 19.08.2023

 • 8:00-10:00 Mysore Program
 • 11:30-13:30 – Ashtanga Yoga Immersion – Handstands: Standing with Confidence , Question and Answer.

Sunday 20.08.2023

 • 8:00-10:00 Traditional Sanskrit Counted Led Class,
 • 10:30 – 12:30 Ashtanga Yoga Immersion Hands on Assists, Question and Answer.

Living Between Ease and Effort

This Dharma talk will include discussion of the practice, philosophical texts, the science of learning, and how all these topics relate to our everyday lives. We can use this knowledge to gain more clarity of our path and our purpose.

Hands on Assists

In this workshop you will learn three types of assists and discuss the “when, why and how” each type can be implemented in a Mysore style class.  Since the structure of a Mysore class allows the student to actively take part in an assist, this relationship will also be explored as you begin to assist one another during this workshop. Even if you are not a yoga teacher, you will gain a new perspective on the intention of the assist and the feel of the posture which will better inform your movements even when there is not a teacher available. 

Handstands: Standing with Confidence 

Marque will meet you where you are. Handstands are a difficult road, plain and simple, and don’t think that the people you see online floating up and down were without their individual struggles. Before you can find balance you must have the required strength to hold your body with confidence. You will learn several techniques to build this power and then ways of finding your center to avoid that tipping point. There are no secret formulas or magic potions that will make this happen. Instead you will be armed with the tools I teach you and your own perseverance. If you stick to this journey you will come out on the other side changed and with a new sense of self-empowerment. 

Price :

Weekend – 850 zl ( saturday – sunday)

Full workshop – 990 zl ( friday- sunday )

For more information contact:
Ewa Wudzińska
email: [email protected]
Tel: 792 25-33-44

Scroll to Top